فایل ورد ضرورت بهکارگيري همزمان رويکردهاي بهسازي و توانمندسازي در سکونتگاههاي غيررسمي

لینک دانلود

 فایل ورد ضرورت بهکارگيري همزمان رويکردهاي بهسازي و توانمندسازي در سکونتگاههاي غيررسمي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ضرورت بهکارگيري همزمان رويکردهاي بهسازي و توانمندسازي در سکونتگاههاي غيررسمي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ضرورت بهکارگيري همزمان رويکردهاي بهسازي و توانمندسازي در سکونتگاههاي غيررسمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ضرورت بهکارگيري همزمان رويکردهاي بهسازي و توانمندسازي در سکونتگاههاي غيررسمي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تاکنون رویکردهای گوناگونی برای روبرویی با سکونتگاههای غیررسمی به کار گرفته شده است. اما در رویکردهای به کار گرفته شده، سکونتگاههای غیررسمی به عنوان بخشی مجزا از شهر در نظر گرفته شدهاند و پیوستگی اینگونه سکونتگههاا با شهر مادرکمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنین نگرش جداگانهای سبب شده تا اصول توسعه پایادار و همه جانبه نگری که امروزه در برنامههای توسعه شهری و محلی دنبال میشود، در اینگونه سکونتگاهها در نظر گرفته نشود. این مقاله پس از معرفی رویکردهای روبرویی با سکونتگاههای غیررسمی و ارائه پیامدهای به کارگیری رویکرهای بهسازی و توانمندسازی، لزوم به کارگیری رویکردیهمه جانبهنگر را به منظور دستیابی به توسعه پایدار آنها و پیوستگی با شهر مادر نشان میدهد. از جمله نتایج مقاله میتوان به ضرورت به کارگیری همزمان رویکردهای بهسازی و توانمندسازی در سکونتگاههای غیررسمی اشارهکرد. با به کارگیری همزمان این دو رویکرد تمام جنبههای محیطی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه مورد توجه قرار می گیرند وبدینترتیب دستیابی به توسعه پایدار سکونتگاه و پیوستگی آن با شهر و جامعه شهری میسر میشود. حفظ تعادل میان ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی ساکنان و ویژگیهای محیطی در هر گونه مداخلهای از جمله دیگر نتایج به دست آمده میباشد. تعادلی که در حال حاضر در سکونتگاههای غیررسمی همچون هر سکونتگاه دیگری که به صورت طبیعی شکل گرفته، دیده میشود

توضیحات بیشتر