فایل ورد طراحي ساختمان مرکزي شهرداري شهر کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي ساختمان مرکزي شهرداري شهر کرمان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي ساختمان مرکزي شهرداري شهر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي ساختمان مرکزي شهرداري شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي ساختمان مرکزي شهرداري شهر کرمان :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

شهر کرمان از جمله مراکز استانیای است که در طی یک دهه اخیر تغییر و تحولات مهمی در آن به وقوع پیوسته است . این تغییرات در ابعاد گوناگون کالبدی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... رخ داده است. در ای راستا رشد کمی و کیفی شهر از نظترتوسعه فیزیکی، وضعیت ساخت و ساز ابنیه، ایجاد انواع راههای مواصلاتی و ساخت انواع تقاطعهای غیرهمسطح در شهر، توسعه سطح و سرانه فضای سبز عمومی و تفریحی و ... در ای سالها محقق شده است و نیز در حال انجام است. به همی دلیل موضوعمدیریت شهری در کرمان اهمیتی ویژه پیدا میکند. برنامهریزی، طراحی، اجرا، نظارت و ساماندهی ای برنامههای کلان، نیازمندمدیریت جامع شهری میباشد. ای پژوهش در پی ارائه طرحی برای احداث ساختمان مرکزی شهر کرمان است؛ بهگونهای که پاسخگوی ختلا موجود بتوده ونیازهای مکانی و کارکردی شهرداری را مرتفع نماید.آنچه بر اساس ضرورت و مسئله اساسی تحقیق به عنوان اهداف ای پژوهش مطرح میشود، به صورت زیر است : - دستیابی به مدیریت شهری قانون مدار و صالح در شهر کرمان که انواع گوناگون فعالیتهای محوله را به نحو احسن انجاممیدهد - ارتقا کیفی و کمی ساختمانهای تحت مالکیت شهرداری - تبیین و تثبیت جایگاه نقد و ارزیابی کیفی ابنیه شهرداری- ارائه طرحها، راهکارها و نمونههای راهبردی حاصل از شناخت وضعیت موجود ساختمانهای شهرداری کرمان محصول پژوهش در واقع جوابگویی به پرسشهای زیر است : - جایگاه شهرداری در مدیریت شهری در حال توسعه مانند کرمان کجاست؟ - رویکردهای موجود نسبت به برنامهریزی و طراحی ساختمان مرکزی شهرداری کرمان کدام است؟ - مهمترین عناصر، معیارها و مؤلفههای مرتبط با بنای مرکزی شهرداری کدامند؟- ساختمان مرکزی شهرداری کرمان واجد چه ویژگیهایی باید باشد؟ - آسیبشناسی ابعاد گوناگون عملکردی و کالبدی ساختمانهای موجود شهرداری، فقدان چه عوامل و عناصری را روشن میسازد؟ مسلماً مهمترین نهادی که به عنوان ذینفع در این تحقیق مطرح میشود، نهاد شهرداری کرمان است که در صورت تحقق آن، مردم نیز از حاصل آن منتفع خواهند شد.

توضیحات بیشتر