فایل ورد کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي) AHP در ارزيابي زمين جهت شناخت موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيکي سکونتگاه هاي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: شهر اراک و نواحي پيرامون

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي) AHP در ارزيابي زمين جهت شناخت موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيکي سکونتگاه هاي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: شهر اراک و نواحي پيرامون دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي) AHP در ارزيابي زمين جهت شناخت موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيکي سکونتگاه هاي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: شهر اراک و نواحي پيرامون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي) AHP در ارزيابي زمين جهت شناخت موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيکي سکونتگاه هاي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: شهر اراک و نواحي پيرامون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي) AHP در ارزيابي زمين جهت شناخت موانع و محدوديتهاي توسعه فيزيکي سکونتگاه هاي شهري در سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS مطالعه موردي: شهر اراک و نواحي پيرامون :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی زمین جهت شناخت موانع و محدودیتهای توسعه فیزیکی سکونتگاه های شهر اراک با استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محدودهای به مساحت 7178/9 کیلومترمربع و یا 24/4درصد کل مساحت استان مرکزی می باشد. برای رسیدن به این هدف نقشههای توپوگرافی قدیم و جدید محدوده مورد مطالعه، نقشههای زمینشناسی، تصویرماهوارهای لندست ETM ، نقشه محدوده شهراراک، آمارهای اقلیمی و سایر اطلاعات مورد نیاز اخذ شد و با استفاده ازمدل AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقشههای مربوط به محدودیت پارامترهایژئومورفولوژی و طبیعی شهر اراک تهیه شد. سپس یک نقشه نهایی بدست آمد که منطقه مورد مطالعه در این نقشه ها به 5 ناحیه از محدودیت بسیارکم تا محدودیت بسیارزیاد از نظر توسعه فیزیکی طبقهبندی شد. مساحت نواحی با محدودیت زیاد وبسیارزیاد برابر22/24 درصد از کل مساحت محدوده بوده و مساحت نواحی با محدودیت کم و بسیارکم برابر 50/82 درصد ازکل مساحت منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل AHP بوده است. هشت پارامتر محدودیت زا یعنی شیب ، ارتفاع ، زمین شناسی، فاصله از شهر، فاصله از رودخانه، تناسب خاک،کاربری اراضی و فاصله ازروستا محدودیتهایی را برای شهراراک ایجاد کرده اند.ازنتایج بدست آمده از بررسی نقشههای نهایی این است که، بخشهای غربی و جنوبی شهراراک با محدودیت توسعه فیزیکی مواجه می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق اینکه مناسب ترین مکانها برروی نقشه نهایی AHP برای توسعه فیزیکی آینده شهراراک، بخشهای شمالی وشرقی محدوده تشخیص داده شده است.

توضیحات بیشتر