فایل ورد گذريازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسي موردي: گذري بر بافت قديم شهر سنندج

لینک دانلود

فایل ورد گذريازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسي موردي: گذري بر بافت قديم شهر سنندج دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد گذريازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسي موردي: گذري بر بافت قديم شهر سنندج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد گذريازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسي موردي: گذري بر بافت قديم شهر سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد گذريازشهر انسان محور بهخودرو محوربررسي موردي: گذري بر بافت قديم شهر سنندج :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

خوشبختانهموضوع زندگیپیاده در شهر به عنوانیکسبکزندگی بهویژهدرسالهایاخیردر ایران هماننددیگرشهرهایبزرگدنیا مدنظرقرارگرفتهاست . توجهبهبحث پیادهراههاوگسترشزندگیپیادهدر شهر یکی از موضوعاتاساسی دوره های اخیر خواهد بود ،اماوقتیبهآنمینگریم، مشاهدهمیشودشهرهاتنهابرای خودروهاساخته شده و عابرانوپیادگان درآن هیچ جایی ندارندواین کمبودتوجه بهزیست شهری ومتناسب برایشهروندان درشهری چونسنندج حساسمیشود. درحالیکه شهرمتعلق به پیاده هاست، امروزسنندج بهپارکینگی بزرگ تبدیل شده است.ورودبیرویه خودروهابه شهرسنندج، خروج باتأخیرخودروهای فرسودهو استفاده روزافزون ازوسایل نقلیه شخصی،زندگی پیادهدرسنندج رامحدودکرده و ردپایی ازتوجه به عابران نیست. این مسأله امکان زیست شهری و اجتماعی شهروندان را به شدت کاهش دادهاست. بایدبه سبک زندگی پیاده درشهر توجه کردتاهم شهروندان زندگی روزمره رابگذرانندوهم فضاها،معماری،معابر وگذرگاههای فرهنگی وزیارتی شهر راببینند. نوع تعامل وارتباطی همکه حرکتپیادهدرشهرایجادمیکند،چه بین ا فرادوچه بامحیط اطرافشان،در غنای فرهنگی واجتماعی زندگی شهری و ارتقایزیستشهریتأثیرچشمگیرو بسزاییدارد. متاسفانه در سال های اخیر تخریب های گسترده در بافت تاریخی شهر سنندج و نبود مدیریت شهری در این زمینه باعث تبدیل شدن این بافت از انسان محور به ماشین محور ، که این تخریب ها با مفهوم توسعه پایدار شهری هیچگونه رابطه مستقیمی ندارد و در آینده ای نزدیک بافت تاریخی و هسته مرکزی سنندج تبدیل به پارکینگی برای خودروها می شود.

توضیحات بیشتر